IUG Team 

                    
 Prof. Ahmed  Muhaisen     Dr. Omar Asfour     Mrs. Asma Naim
amuhaisen@iugaza.edu.ps    oasfour@iugaza.edu.ps     ajnaim@iugaza.edu.ps


TU Wien Team 


                
 Prof. Ardeshir Mahdavi   Dr. Kristina Kiesel     Dr. Milena Vuckovic 
 ardeshir.mahadavi@tuwien.ac.at   kristina.kiesel@tuwien.ac.at   milena.vuckovic@tuwien.ac.at